Ατρησία – απλασία του έξω ωτός στα παιδιά

Οι συγγενείς ανωμαλίες του έξω ωτός παρουσιάζονται με διάφορες μορφές. Αφορούν είτε μόνο στο πτερύγιο του ωτός με τη μορφή απλασίας ή δυσμορφίας, είτε μόνο στον έξω ακουστικό πόρο με ατρησία αυτού. Μπορεί επίσης η συγγενής ανωμαλία να συνδιάζει και τις δύο παραπάνω καταστάσεις ή να εντάσσεται στα πλαίσια κάποιου συνδρόμου. Επίσης οι συγγενείς ανωμαλίες του έξω ωτός συνοδεύονται κάποιες φορές με ανωμαλίες του μέσου ή έσω ωτός. 

Ατρησία ΔΕ έξω ακουστικού πόρου

Οι συγγενείς ανωμαλίες του έξω ωτός χρήζουν έγκαιρης και άμεσης ακοολογικής εξέτασης, έτσι ώστε εάν υπάρχει κάποια βαρηκοΐα, το παιδί να αντιμετωπιστεί και να δεχτεί ακουστικά ερεθίσματα για να μπορέσει να αναπτύξει με τη συμβολή ενός λογοθεραπευτή ικανοποιητική ομιλία.