Έλεγχος της ακοής στα παιδιά

Η υποκειμενική ακοομετρία περιλαμβάνει:

 1. Ακοομετρία παρατήρησης συμπεριφοράς
 2. Ακοομετρία της οπτικής ενίσχυσης
 3. Παιχνιδοακουομετρία
 4. Τονική ακοομετρία
 5. Ομιλητική ακοομετρία για παιδιά

Τονικό ακοόγραμμα – παιχνιδοακοομετρία

Το τονικό ακοόγραμμα είναι μία εξέταση που βασίζεται στις απανατήσεις του παιδιού που εξετάζεται. Με ειδική συσκευή παρουσιάζουμε στο παιδί ήχους διαφόρων συχνοτήτων και προοδευτικά μειούμενης έντασης, και σημειώνουμε σε ειδικό διάγραμμα την ελάχιστη ένταση που μπορεί να ακούσει σε κάθε συχνότητα.

Σε μικρότερα παιδιά παίζουμε ένα παιχνίδι, π.χ. όταν ακούει τον ήχο βάζει έναν κύβο μέσα στο καλάθι.

Η ένταση μετριέται σε decibel (dB). Το ακοόγραμμα μας παρέχει τις ακόλουθες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ακοή του παιδιού:

 • Παρέχει τον βαθμό της βαρηκοΐας
 1. >91 dB πρακτική κώφωση

 2. 71 – 90 dB σοβαρού βαθμού

 3. 56 – 70 dB μετρίου – σοβαρού βαθμού

 4. 41 – 55 dB μετρίου βαθμού

 5. 26 – 40 dB μικρού βαθμού

 6. 0 – 25 dB φυσιολογική ακοή

 • Παρέχει πληροφορίες για τον τύπο της βαρηκοΐας:
 1. Νευροαισθητήρια βαρηκοΐα: Όταν η βλάβη εντοπίζεται στο ακουστικό νεύρο.

 2. Βαρηκοΐα αγωγιμότητας: Όταν η βλάβη εντοπίζεται στο σύστημα αγωγής (μεταβίβασης) του ήχου, από το περιβάλλον προς το ακουστικό νεύρο, δηλαδή στον έξω ακουστικό πόρο, στο τύμπανο, στα ακουστικά οστάρια και στο μέσο ους.

 3. Μικτού τύπου: Συνδιασμός νευροαισθητήριας και βαρηκοΐας αγωγιμότητας.

Ομιλητική ακοομετρία

Η ομιλητική ακοομετρία αφορά τις διαδικασίες με τις οποίες ελέγχεται η ακουστική λειτουργία με ομιλητικά ερεθίσματα.

Επειδή τα ακουστικά ερεθίσματα που χρησημοποιούνται στην ομιλητική ακοομετρία προσομοιάζουν με αυτά που χρησημοποιούνται για την καθημερινή μας επικοινωνία, η ακοολογική αυτή δοκιμασία αποκαλύπτει την επίπτωση που μπορεί να έχει στην επικοινωνιακή ικανότητα ενός ατόμου κάποια βλάβη του ακουστικού συστήματος.